دشمن شناسي (قسمت دوم)

 و مکروا و مکر الله (قسمت دوم)

 

*      دشمن سعي مي‏كند كوه تو را كاه جلوه دهد و از كاه تو كوه بسازد. او در صدد است عيبي از تو بيابد يا عيبي از تو بسازد و آرزو دارد كه يك كلاغ را يکصد كلاغ كند. او سعي مي‏كند هر چيزي را كه درباره تو مي‏داند بر عليه تو بكار ببرد. حسن‏هاي تو حزن‏هاي اويند پس از او كينه به دل نگير كه مي‏خواهد حزن‏هايش را بزدايد. او اينكار را از طريق ناديده گرفتن حسن‏هاي تو مي‏كند. اين طبيعي است كه دشمن سعي كند هر طوري كه مي‏تواند به تو ضربه زند، به تو حسد داشته باشد و تو را بدبينانه ببيند.(1)

*      اگر شنيديد كه منافقي در حال دفاع از حق است باور نكنيد زيرا هيچ حقي موافق منافقان نيست و هيچ منافقي به واقع حامي حق نيست. اگر منافق را در راستي و درستي ديديد بدانيد كه حقه‏اي در كار است و بزودي بازي وارونه خواهد شد.(2)

*      اگر كسي به مقدسات تو توهين كرد توهين او را با توهين جواب نده. غيرت مقدس‏ات را هوشمندانه و مدبرانه نمايان كن. نگذار مقدسات‏ات به نقاط ضعف‏ات مبدل شود. اگر مقدسات الهي تو بي‏حرمت شدند، تفكر كن و خردمندانه تصميم بگير آنگاه ريشه‏اي‏ترين، كوبنده‏ترين و مؤثرترين واكنش ممكن را نشان بده ابتدا سعي كن كه بي‏طرفانه و بدون تعصب، واقعيتها و نشانه‏ها را آشكار نمايي. توهين‏كننده را آگاه كن و با روشنگري‏ات او را هدايت كن اما اگر او به عمد و دانسته توهين كرد، اگر قصد او براي ضربه زدن جدي بود، عادلانه و متناسب، مجازات‏اش كن و نتيجه كارش را به او برسان.(3)

*      بسياري از حرفها هستند كه ظاهراً درست‏اند اما باطناً اشتباهند. به ظاهر راست‏اند ولي در باطن دروغ‏اند.(4)

*      هيچ منافقي قابل اعتماد نيست پس به هيچ منافقي و كسي كه آلوده به نفاق است اعتماد نكنيد و براي خبرهايش اعتبار چنداني قائل نشويد.(5)

*      اخبار رسانه‏هاي عمومي و مخصوصاً تلويزيون و نشريات، عموماً حاوي دروغ‏ها و تحريفات فراوان است. بنابراين در برخورد با اخبار رسانه‏هاي عمومي و هنگام شنيدن حرفهاي مردم با هوشياري و تعمق مواجه شويد. به عين وقايع، اگر كاملاً مستند و همراه با شواهد و نشانه‏هاي كافي باشند تا حد زيادي اعتماد كنيد اما به تحليل‏ها، تفسيرها و نتيجه‏گيري‏هايي كه ارائه مي‏دهند اساساً اعتماد نكنيد و اهميت زيادي براي آن قائل نشويد.(6)

*      رسانه‏هاي عمومي از ابزارهاي سيستم تبليغاتي‏اند و سيستم‏هاي تبليغاتي داراي عناصر بنيادي دروغ و فريب و حقه‏بازي‏اند بنابراين هرگز نمي‏توان از درستي اخبار آنها مطمئن بود و بلكه هميشه بايد با شك و ترديد به آنها گوش كرد مگر در مواردي كه عين يك واقعه آنهم بصورت مستند و از طريق رسانه‏هاي غيرهمگرا مطرح مي‏شود.(7)

*      وقتي قلم دست دشمن است از او انتظار نداشته باش كه در تأييد تو و براي تو بنويسد. توقع عاقلانه اين است كه بداني او بدترين چيزها را درباره تو خواهد گفت و نوشت و هر طوري كه بتواند تو را تخريب خواهد كرد.(8)

*      براي دروغ‏هايي كه دشمن درباره تو مي‏گويد و مي‏سازد اهميتي قائل نشو اما پاسخ مناسب و به هنگام را فراموش نكن و مترصد باش تا در فرصت مناسب دروغ‏ها و دروغگويي او را فاش كني و او را از كار بيندازي.(9)

*      بسياري از سياست‏بازان مانند صيادان و شكارچيان پرندگانند و همان كاري را با مردمان خود مي‏كنند كه آنها با پرندگان اسير خود انجام مي‏دهند. حرفهايشان را باور نكن. فريب تبليغات و اخبار آنها را نخور كه هر چه مي‏گويند براي استعمار و اسارت تو است. هر چه مي‏گويند، بدان دروغ و فريبي در آن نهفته است. حتي وقتي كه ظاهراً راست مي‏گويند. ممكن است چند باري راست بگويند اما مي‏خواهند تو را فريب دهند تا تو به آنها اعتماد كني و بعد بايد منتظر دروغي بزرگ باشي. سياست‏بازان و قدرت‏طلبان و منافقان هميشه بر ضد حق و مردان حق بوده‏اند و همواره از هر طريق در تلاش بوده‏اند تا حق و حق‏پيشه‏گان را محكوم سازند. حتي وقتي كه ظاهراً آنها را تأييد كرده‏اند زيرا اين تأييد ظاهري مقدمه يك محكوميت ناگهاني بوده است. پس هرگز به رسانه‏ها و ماهواره‏ها و اخباري كه از طريق آنها منتشر مي‏شود اعتماد و اعتنا نكن زيرا آنها همواره در كنترل سياستمداران بوده است.(10)

*      خودت كشف كن و سپس بپذير. باور كردن حرفها و باورهاي ديگران، روش حقيقت‏جويان نيست.(11)

*      ببين چه كسي مي‏گويد چيزي هست يا چيزي نيست. اگر او از صالحان و صديقان نيست، نپذير…(12)

*      حاكمان زورگو و زورمندان باطل‏پيشه براي بي‏اثر ساختن حضور بزرگان، به هر حقه و دروغي متوسل شده‏اند و بعد از اين نيز مي‏شوند. آنها به هر حيله‏اي دست مي‏زدند تا تعليم و حركت مردان حق را بي‏اعتبار سازند و بركات حضور آنان را بپوشانند. براي چنين تهاجمي تبليغات لازم بود و عواملي كه بتوانند اين تبليغات را به راه انداخته و ادامه دهند. تحريف كردن، به تمسخر گرفتن، بايكوت، تظاهر به كم‏اهميتي و بي‏اهميتي موضوع، ايجاد شواهد جعلي و توخالي، برچسب زدن، نسبت دادن موارد نفرت‏انگيز و منفور به حريف، طراحي تهمت‏ها و توطئه‏ها و تنظيم اعترافات دروغين (…) از روش‏هاي معمول چنين تبليغاتي بوده است. براي افزايش تأثير تبليغات، تكرار و تداوم آن و بيان گاه به گاه آن، آن هم به صورتهاي مختلف، بعنوان يك راه حل مؤثر اعمال مي‏گرديد. اگر در چنين مواردي تبليغات سمي و سمپاشي‏هاي ذهني مؤثر واقع نمي‏شد، حكومتهاي فاسد، به تهديد و ترساندن روي مي‏آوردند و روش مستقيم‏تري را در تهاجم به كار مي‏بستند. اين روش تهاجم در نهايت به برخورد رو در رو و فيزيكي منجر مي‏گرديد.(13)

*      در طول تاريخ سياستمداران و قدرت‏طلبان هميشه دروغ گفته‏اند و هميشه دروغ خواهند گفت. به هيچ چيز آنها نبايد اعتماد كرد مگر به اينكه هميشه نيرنگ و حقه‏اي در جيب دارند.(14)

*      به هيچ حرف دشمن نبايد اعتماد كرد چون دشمن با همه حركاتش، قصد ضربه زدن و مغلوب ساختن تو را دارد.(15)

*      وقتي قدرت و تبليغات در دست دشمن است منتظر باش تا تو را منفور، منحرف، خطاكار، دروغگو و خطرناك معرفي كند و آنطور كه تو نيستي تو را نشان دهد. اين طبيعي‏ترين واكنشي است كه دشمن در برابر تو خواهد داشت.(16)

*      عموماً تبليغات آميخته به دروغ است پس هرگز به تبليغات اعتماد نكن. تبليغات در نهايت مي‏خواهد چيزي را به تو بقبولاند و براي اين قبولاندن ممكن است از هر حقه‏اي استفاده كند پس هرگز آن را درست ندان چون هميشه واقعيت را بسيار كوچكتر يا بزرگتر از آنچه هست نشان مي‏دهد و بلكه دروغ را بعنوان واقعيت و واقعيت را بعنوان دروغ بيان مي‏كند.(17)

*      حرف مشتركي كه دو منبع خبري متضاد و غيرهمسو مي‏گويند بسيار بيشتر از حرفهاي دهها منبع خبري همگرا، قابل اعتماد است.(18)

*      انسانها و چيزها نه كاملاً خوب‏اند و نه كاملاً بد. و تبليغات اصولاً مي‏گويد چيزها يا كاملاً خوب‏اند يا بد.(19)

*      با بدبين‏ها و بدبيني‏ها، بدبينانه برخورد كن. وقتي دروغگو حرف مي‏زند اگر با بدبيني به او گوش نكني، به خودت دروغ گفته‏اي. اگر در برخورد با كسي كه منكر واقعيات و نشانه‏هاي واقعي است خوش‏بين و پذيرنده باشي، تو نيز واقعيت و نشانه‏هاي واقعي را انكار كرده‏اي. تو مي‏تواني بدبيني را با بدبيني و دروغ را با انكار آن پاسخ دهي و به دروغگو راستش را نگويي چون آن راست را هم به دروغ تبديل مي‏كند. دروغ دروغگو را به خودش برگردان و مكرش را متوجه خودش كن. بدبين را با بدبيني‏اش مواجه ساز و كافر و كفر و افكار او را نپذير.(20)

*      محبوب‏ترين انسانهاي تاريخ بشر، غالباً در مقاطع كوتاهي از زمان، در نظر اكثر مردم، منفورترين‏ها بوده‏اند. به ياد داريد در زندگي نوح و ابراهيم و لوط و موسي و داوود (ع) كه همگي از بزرگترين موجودات عالم بوده‏اند، همين بوده. يوسف در ميان برادرانش و مسيح و محمد (ص) و اكثر انبياء ديگر هم، در ميان مردمان خود، همين مقاطع را تجربه كرده‏اند.(21)

*      منافقان و منكران حق همه چيز را بدبينانه نگاه مي‏كنند و محكوم مي‏كنند. آنها بر ضد هر حقي موضع مي‏گيرند و به هر حريمي تجاوز مي‏كنند زيرا خود آنان پيش از اين محكوم شده‏اند و حريم خود را از دست داده‏اند… از عيب‏جويي و توهين و تمسخر آنها واهمه نداشته باش زيرا همه منافقان و منكران حق از لعنت هلاك‏كننده خداوند تغذيه مي‏كنند و به مدد آن به حيات غم‏انگيز خود در قبرستان ادامه مي‏دهند...(22)

*      اگر دشمن به تو گفت «ماست سفيد است» حرف او را باور نكن چون در باطن حرف او دروغي نهفته است. او قسمتي را به تو راست مي‏گويد تا قسمت دروغ را به تو بقبولاند. اگر از دشمن قبول كردي متوجه مي‏شوي كه منظور او سفيد بودن ماست نبوده بلكه اين بوده كه شير سياه است.(23)

*      از قضاوت ديگران نترس. از اينكه از قضاوت ديگران بترسي، بترس. اگر هستي چه نيازي به رد و قبول ديگران داري و اگر نيستي اين چه حماقتي است كه دروغ‏هاي خودت را باور كني. اگر محكوم‏شدني هستي بدان كه في الحال محكومي و اگر حقيقت با تو است چه باكي از قضاوت بدبينانه ديگران داري. چه كسي مي‏تواند حقيقت را به خيال خود محكوم كند و خود به واقع محكوم نشود. اگر همه تو را قبول كنند تو مثل همه مي‏شوي. بيشتر انسانها در تصرف تاريكي‏اند پس آنگاه واي بر تو. اگر كسي كه خداوند محكومش كرده تو را به واقع تأييد كند تو خود از محكوم‏شدگان خداوند هستي.(24)

®      وقتي كه نيازمند تأييد ديگراني بدان كه خداوند تو را تأييد نكرده است وقتي افكاري كه ديگران درباره تو دارند برايت مهم است بدان كه مهمترين معناي زندگي‏ات را هنوز نيافته‏اي. ديگران چه كاري با تو مي‏توانند بكنند؟ نهايتش آن است كه تو را بكشند. پس اگر تو عاشق خدايت هستي و مشتاق ديدار او، اين بزرگترين كاري است كه آنان مي‏توانند برايت انجام دهند.(25)

*      به تحقيق بپذير نه به تبليغ. (26)

استاد ایلیا میم- معلم بزرگ تفکر

پوسته: Adventure Journal کاری از Contexture International.

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: